Общи условия

Начало » Общи условия

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за използване на информационни услуги и съдържание, предлагани чрез уебсайта на САНА България – www.sanabg.com, достъпен на адрес https://sanabg.com, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, и урежда отношенията между САНА България и всеки потребител на услугите или съдържанието, достъпни чрез горепосочения сайт.

I. Дефиниции

Член 1. (1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

 1. „САНА България“ – „САНА-Р 1“ ЕООД, търговско дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, ЕИК 201630993, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „България“ №100.
 2. „Потребител“ – всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или съдържанието, предоставяни от уебсайта, поддържан и администриран от САНА България.
 3. „Уеб страница“ – хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
 4. „Уебсайт“ – съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).
 5. „Уебсайтът на САНА България“ – уебсайт, поддържан и администриран от САНА България и достъпен на адрес https://sanabg.com, чрез който на потребителя се предоставят различни информационни услуги и съдържание, които са предмет на настоящите Общи условия.
 6. „Информационна система“ – всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 7. „Електронна препратка“ – хипервръзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 8. „Услуги“ – информационните услуги, предоставяни чрез уебсайта на САНА България.
 9. „Съдържание“ – всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта от САНА България и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез уебсайта на САНА България.
 10. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ – физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.
 11. „Споделени хостинг услуги“ – включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ САНА България и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите; и др.
 12. „Случайно събитие“ – непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 13. „Неправомерни действия“ – действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

(2) В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

II. Предмет на договора

Член 2. (1) Предоставяните от САНА България услуги чрез уебсайта на САНА България включват, но не се ограничават до, услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, както и всякакви други свързани услуги.

(2) САНА България периодично подобрява услугите, достъпни чрез уебсайта на САНА България, в съответствие с дейността си, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. Във връзка с това САНА България може да създава или премахва определени функционалности на услугите, както и да преустанови тяхното предоставяне.

III. Общи положения

Член 3. (1) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на предоставянето на услугите чрез уебсайта на САНА България и съставляват неизменна част от договора, сключен между САНА България и потребителя.

(2) САНА България запазва правото си да изменя настоящите Общи условия във всеки момент, като публикува изменените Общи условия в уебсайта на САНА България.

(3) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в интернет на следния адрес:

https://sanabg.com/?page_id=37 (на български език)

https://sanabg.com/?page_id=38&lang=en (на английски език)

във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(4) Електронна препратка към уеб страницата по предходната алинея, която съдържа текста на настоящите Общи условия, е видима в долната част на всяка уеб страница от уебсайта.

(5) Настоящите Общи условия се считат обвързващи за САНА България от момента на публикуването им в уебсайта на САНА България или от съответната посочена дата за влизане в сила.

(6) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия в тяхната цялост.

(7) Потребителят потвърждава, че е навършил пълнолетие и е дееспособен. В случай че потребителят е непълнолетен, същият потвърждава, че е получил съгласието на свой родител или попечител съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

IV. Безвъзмездно предлагане на услугите

Член 4. (1) Услугите, достъпни чрез уебсайта на САНА България, се предоставят на потребителя безвъзмездно.

(2) Независимо от настъпили промени в настоящите Общи условия или в режима на ползване и достъп до услугите, потребителят не дължи възнаграждение за ползването на услугите.

V. Сключване на договора

Член 5. (1) Договорът се счита обвързващ за страните от момента, в който потребителят се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия и ги е приел.

(2) Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта на САНА България.

(3) Използване по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта на САНА България, кликване или докосване върху електронна препратка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта на САНА България и т.н.

(4) В случай, че потребителят не е съгласен с някоя от уговорките, съдържащи се в настоящите Общи условия, той следва да не използва уебсайта на САНА България или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта на САНА България.

VI. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя

Член 6. (1) Потребителят има право на достъп до услугите, достъпни чрез уебсайта на САНА България, при спазване на условията и изискванията за достъп до съответните услуги, определени от САНА България.

(2) Потребителят има право на достъп до информацията, представена във вид на текстово, графично, аудио, видео или аудио-визуално съдържание при следните ограничения:

 1. Достъпът до аудио, видео или аудио-визуалното съдържание се осъществява само при поискване, чрез медиен поток (streaming). Медийният поток представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта на САНА България или посредством електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време, без да се съхранява постоянно копие на съдържанието или да се предоставя възможност за неговото изтегляне и записване;
 2. Възможност за изтегляне и записване на съдържанието се предоставя единствено с разрешение от страна на САНА България или на съответните трети лица. Индикация за такова разрешение е, например, наличието на изрична опция за изтегляне и записване под формата на бутон или електронна препратка, която води към съответното съдържание.

Член 7. Потребителят се задължава при използване на услугите, предоставяни от САНА България чрез уебсайта на САНА България:

 1. да не извършва неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 2. да не използва, копира или разпространява съдържание, достъпно на и чрез уебсайта на САНА България, за търговски цели;
 3. да не се представя да друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група от лица, които не е овластен да представлява, или по какъвто и да било начин да въвежда в заблуждение САНА България или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група;
 4. да уведомява САНА България за всеки случай на извършено или установено нарушение при използване на услугите, достъпни чрез уебсайта на САНА България;
 5. да уведомява САНА България при констатиране на повредено, неработещо или неактуално съдържание или електронни препратки с цел същите да бъдат своевременно поправени, отстранени или обновени.

Права и задължения на САНА България

Член 8. (1) САНА България се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя да ползва услугите нормално и необезпокоявано. Независимо от това, САНА България не гарантира, че съдържанието, достъпно чрез уебсайта на САНА България, е пълно, точно, правилно и изчерпателно.

(2) САНА България има правото, но не и задължението, по собствена преценка и без да отправя предупреждение, да спира, ограничава или променя услугите, предоставяни на потребителя чрез уебсайта на САНА България.

(3) САНА България има правото, но не и задължението, по собствена преценка и без да отправя предизвестие, да спира, ограничава или променя услугите, предоставяни на потребителя чрез уебсайта на САНА България, както и да уведомява компетентните държавни органи, ако по преценка на САНА България потребителят – чрез поведението си – нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство, настоящите Общи условия или застрашава права на трети лица.

Член 9. (1) САНА България има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта на САНА България електронни препратки, сочещи към уебсайтове, които са извън контрола на САНА България.

(2) САНА България не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на уебсайтовете по ал. 1 или разпространяваното чрез тях съдържание, както и на услуги или съдържание, станали достояние на потребителя при ползване на услугите на уебсайта на САНА България.

VII. Права на интелектуална собственост

Член 10. (1) При ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание, което може да включва обекти, закриляни от авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на САНА България или на съответно указани трети лица.

(2) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, разположено на уебсайта на САНА България, се закрилят от българските Закон за авторското право и сродните му права, Закон за марките и географските означения и други приложими закони и принадлежат на САНА България или на съответно указани трети лица, отстъпили на САНА България правото на използване на съответните закриляни обекти.

VIII. Отговорност

Член 11. (1) САНА България полага дължимата грижа информацията, достъпна на уебсайта на САНА България, да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта на САНА България.

(2) САНА България полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

Член 12. (1) С приемане на настоящите Общи условия потребителят заявява, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

(2) Страните се съгласяват, че САНА България не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако същите са причинени от САНА България умишлено или при проявена груба небрежност.

(3) САНА България не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя или за загуба на данни, произтекли от съдържание, съхранено или използвано по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Член 13. (1) САНА България не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на САНА България, включително в случаи на непреодолима сила, случайно събитие, прекъсване на глобалната или локалната Интернет свързаност, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на САНА България, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на нерегламентиран достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на САНА България или сървърите на доставчика на услуга по съхраняване на чужда информация.

(2) САНА България не носи отговорност за достъпността, качеството на услугите или надеждността на всякакво външно съдържание, предоставено на потребителя от трети лица или споменато по какъвто и да е начин чрез уебсайта на САНА България, включително чрез електронни препратки, сочещи към външни източници на съдържание.

Член 14. (1) САНА България не носи отговорност за действията или бездействията на потребителя, свързани с използването на услугите.

(2) САНА България не носи отговорност за претърпени имуществени или неимуществени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали, информация или друго съдържание, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта на САНА България.

(3) САНА България не отговаря за претърпени имуществени или неимуществени вреди, включително пропуснати от потребителя или от трети лица ползи, причинени вследствие на разваляне на договора поради неспазване от страна на потребителя на изискванията на настоящите Общи условия, неспазване на разпоредбите на действащото законодателство или поради изпълнението на разпореждания на компетентни държавни органи.

IX. Прекратяване на договора

Член 15. Освен в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните прекратява действието си при настъпването на някое от следните обстоятелства:

 1. Преустановяване на поддръжката на уебсайта на САНА България;
 2. По взаимно съгласие на страните;
 3. Други предвидени в закона случаи.

X. Изменение на Общите условия

Член 16. (1) Доколкото услугите, предоставяни от САНА България, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни промени, настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно променяни от САНА България.

(2) В случай на извършване на промени в Общите условия, САНА България уведомява потребителя за извършените промени чрез публикуването на текста на измененията на уебсайта на САНА България в разумен срок преди окончателното им влизане в сила.

(3) Потребителят може да изрази несъгласие с промените в Общите условия чрез прекратяване на ползването на услугите, достъпни чрез уебсайта на САНА България. Ако потребителят продължи да използва услугите, предоставяни от уебсайта, след окончателното влизане в сила на промените, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с променените Общи условия.

XI. Допълнителни условия

Член 17. САНА България предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство. Политиката на САНА България за защита на личните данни е достъпна в уебсайта на САНА България на адрес:

https://sanabg.com/?page_id=3 (на български език)

https://sanabg.com/?page_id=34&lang=en (на английски език)

Член 18. (1) Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на бутон или маркиране на радио бутон или отметка в уебсайта на САНА България и други подобни, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

(2) В случай че една или повече от уговорките на настоящите Общи условия бъде прогласена за недействителна изцяло или отчасти, това не влече недействителност на договора, на останалите уговорки или на други отделни негови части, които продължават да бъдат в сила между страните. Недействителната клауза ще се смята за заместена от повелителните норми на закона или установената практика и обичаи.

(3) Настоящите Общи условия са прилагат в съответствие със законите на Република България, като за всички неуредени от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(4) Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на договора, както и спорове по попълването на празноти в договора или изменението му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Русе.


Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на САНА България на 01.04.2019 г. и предхождат публикуването им на уебсайта на САНА България.

Всички последващи промени в Общите условия ще влизат в сила от датата, посочена със съответните изменения.

© 2019, САНА България.

Общи условия за ползване на информационни услуги и съдържание, предлагани чрез уебсайта на САНА България (.pdf)

Адрес

бул. „България“ 100, 7016 Дружба, Русе

Телефон

За поръчки

Рабтно време

Понеделник-Петък 7:30-17:00

Количка
 • Безплатна доставка за поръчки над 150 лв.
Вписване

Нямате профил?

Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.
Магазин
Любими
0 items Количка
Моят профил