Политика за защита на личните данни

Начало » Политика за защита на личните данни

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни, приета от САНА България във връзка с управлението и администрирането на уебсайта на САНА България – www.sanabg.com, достъпен на адрес https://sanabg.com („Политиката“), и урежда отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услуги и съдържание, достъпни чрез уебсайта на САНА България – www.sanabg.com, в качеството ѝ на администратор на лични данни.

САНА България – „САНА-Р 1“ ЕООД, е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201630993, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „България“ № 100, и адрес на електронна поща: info@sanabg.com.

Ако възникнат въпроси или притеснения относно съдържанието и предвидените мерки за защита в настоящата Политика, можете да се свържете със САНА България, като използвате следния електронен адрес за кореспонденция: info@sanabg.com.


За прилагането и тълкуването на настоящата Политика използваните понятия и изрази ще се употребяват със значението, с което са определени съгласно чл. 1, ал. 1 от Общите условия за ползване на информационни услуги и съдържание, предлагани чрез уебсайта на САНА България.

I. Защита на вашите данни

На територията на всички държави в Европейския съюз от 25 май 2018 г. се прилага Общият регламент относно защитата на данните. Той защитава вашите основни права и свободи като потребители на нашите услуги, като поставя изисквания и предвижда мерки, с които личните данни, отнасящи се до вас, да бъдат винаги защитени. Повече информация за приложението на регламента може да намерите в раздел „Насоки“ на уебсайта на Комисия за защита на личните данни, бидейки българският надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

Ние, от САНА България, вярваме, че защитата и опазването на поверителността, целостта и наличността на данните, отнасящи се за вас, е неизменна част от ценностите и целите на организацията и нивото на обслужване, което ви предлагаме.

Някои от услугите, които предлагаме, изискват обработка на ваши лични данни. Настоящият документ ви дава информация за мерките за съответствие, които сме предприели, за да защитим вашите права и свободи при спазване на принципите на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване на лични данни.

Тук можете да разберете какви лични данни обработваме, за какви цели и в какви срокове, с кого и при какви условия ги споделяме, както и как да получите достъп до тях и да упражните пълния обем от права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните.

Предоставяме ви и общ преглед на начините, по които този уебсайт обработва вашите лични данни, включително при използването на „бисквитки“.

Във всеки момент вие можете да упражните правото си на възражение срещу обработването на вашите лични данни, като се свържете директно с нас, използвате техническите механизми, предлагани от нашия сайт, или като промените настройките на браузъра, който използвате (съгласно описаното по-долу).

II. Какви лични данни обработваме, за какви цели, на какво основание и за какъв период

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за вас, за да ви предоставим качествено, адекватно и професионално обслужване. Oбработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Всяко обработване на лични данни се извършва единствено за конкретни предварително определени цели и единствено на някое от изброените в Общия регламент относно защитата на данните правни основания.

Ние не използваме по-нататък информацията за друга цел, различна от посочената.

Ние внедряваме мерки, гарантиращи, че вашите данни се поддържат актуални и се обработват надеждно.

Ние не разкриваме вашите лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

Имате право на достъп до вашата лична информация, правото да я поправите и правото да подадете жалба по всяко време, ако смятате, че вашите права са били нарушени в резултат на незаконосъобразно обработване на ваши лични данни.

Ние не пазим вашата лична информация за период от време, по-дълъг от необходимото за целите, за които я събираме. Ние обаче можем да съхраняваме вашата информация за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели, като положим подходящи гаранции за нейната защита чрез агрегиране, анонимизиране и/или псевдоминимизиране.

През уебсайта на САНА България се обработват лични данни само във връзка с функционирането на и поддръжката на актуална статистика за уебсайта на САНА България.

С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, ние автоматизирано съхраняваме определена информация, която вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървъра на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация (напр. хостинг компанията, чиито услуги използваме) във връзка с вашата активност. Информацията се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва данни за:

 1. посетени от вас уеб страници от уебсайта на САНА България; уебсайтове, които са ви пренасочили към уебсайта на САНА България; и уебсайтове, посетени от вас чрез електронни препратки, поместени на уебсайта на САНА България;
 2. дата и час на посещенията по т. 1;
 3. публичен IP адрес на вашето крайно устройство на потребителя;
 4. вид, наименование и версия на използвания от вас интернет браузър;
 5. ключови думи, използвани от вас за търсене на информация в уебсайта на САНА България;
 6. брой потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта на САНА България;
 7. брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта на САНА България, и др.

Събираме, обработваме и използваме журнални файлове, съдържащи например дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от посетителите на уебсайта в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

В приложимите случаи, при предоставяне на услугите съхраняваме информация и получаваме достъп до информация, съхранена на крайното устройство на потребителя, която обработваме за следните цели:

 1. осигуряване на нормалния и качествен достъп на потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;
 2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;
 3. визуализиране или скриване на елементи от уебсайта на САНА България, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;
 4. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта на САНА България съобразно предпочитанията и настройките на потребителя.

Събираме и обработваме тези данни на основание член 6, параграф 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните – т.е. легитимният ни интерес да опознаем вашите предпочитания при използване на услугите, стоките и съдържанието, предоставяни чрез нашия уебсайт, така че да можем да Ви предоставим по-добри услуги, които отчитат вашите нужди и желания. При определяне на легитимния ни интерес ние отчитаме вашите интереси и основните права и свободи и събираме и обработваме данни, отнасящи се за вас, единствено тогава, когато тези интереси, права и свободи не се засягат непропорционално спрямо нашия легитимен интерес.

Описаните по-горе данни се обработват за следните срокове:

 1. данните, свързани с правилното функциониране на уебсайта – в срок до 1 г. от съответното посещение на уебсайта на САНА България;
 2. данните, свързани с аналитични функции и статистика – в срок до 2 г. от съответното посещение на уебсайта на САНА България.

За повече информация относно използваните от нас „бисквитки“, разгледайте Раздел „Бисквитки“ по-долу.

III. Какви права имате

ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • целите на обработване;
 • категориите обработвани лични данни;
 • получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни или поне критериите, използвани за определянето на този срок;
 • всякаква налична информация за източника на лични данни, които не са събрани директно от вас, ако има такива.

Можете да упражните своето право на достъп, за да разберете какви данни се съхраняват за вас и как се използват, като изпратите запитване на info@sanabg.com. Молим да посочете следното:

 • за кои данни искате да получите информация или дали искате да получите достъп до всички ваши лични данни, които съхраняваме и обработваме за вас;
 • вашето име и данни за контакт; и
 • дали имате нужда данните да ви бъдат предоставени в определен формат.

Може да откажем заявката ви за достъп, ако данните ви съдържат информация за друго лице, освен в случаите, в които другото лице се е съгласило с разкриването на тези данни, или е в рамките на допустимото да ви предоставим тази информация без съгласието на третото лице.

Ще предоставим исканата информация в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо да се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Във всеки момент вие имате правото да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с вас.

Ако искате да упражните това ваше право, изпратeте запитване на info@sanabg.com и ни уведомете кои данни смятате за неточни и как искате да бъдат променени, както и вашето име и данни за контакт.

След като получим молбата ви, ще проучим проблема и ще коригираме данните или ще ви информираме защо смятаме, че данните са точни. Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще изисква количество ресурси, което е непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове, или е финансово непосилно за нас.

Ако молбата Ви е оправдана, ще коригираме вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване, но не повече от два месеца – в тези случаи ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо да се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ЗАБРАВЯНЕ“)

В някои случаи Вие имате правото да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни. Ние ще отговорим на всяка такава заявка и ще изтрием без ненужно забавяне личните данни в случаите, когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглили сте своето съгласие за обработването на данните, които се обработват на основание съгласие или изрично съгласие;
 • отправили сте възражение срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • смятате, че за нас съществува правно задължение да изтрием дадени лични данни, което произтича от правото на Европейския съюз или правото на Република България;
 • смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Ако искате да упражните това ваше право, изпратeте запитване на info@sanabg.com, и ни посочете кои категории лични данни искате да бъдат изтрити и причината, поради която смятате, че има основание за това, както и вашето име и данни за контакт.

Ако заявката ви отговаря на един от горните сценарии, ще изтрием вашите данни. Можем да откажем да изтрием вашите данни на едно от основанията в член 17, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, ако вашите данни са необходими във връзка със:

 • свобода на изразяване и информация;
 • правно задължение да съхраняваме данните ви;
 • общественото здраве;
 • установяване, упражняване или защита при правни искове;
 • когато изтриването на вашите данни ще навреди на научни или исторически изследвания или на архивиране, което е в обществен интерес.

Ако молбата Ви е оправдана, ще изтрием вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо да се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим Вашите нужди в максимален обем.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Във всеки момент вие имате правото да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, отнасящи се за вас. Това право можете да упражните при наличието на едно или повече от следните основания:

 • смятате, че личните данни, които обработваме, не са точни – в тези случаи ние ограничаваме обработването на тези лични данни за определен период, който ще ни позволи да проверим тяхната точност;
 • смятате или е установено безспорно, че обработването на лични данни е неправомерно, но въпреки това предпочитате данните да не бъдат изтривани, а само да бъде ограничено тяхното обработване;
 • изисквате личните данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, макар и ние да не се нуждаем от тези данни за целите на обработването;
 • упражнили сте правото си на възражение и очаквате резултата от проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред вашите интереси.

В случаите, когато обработването е ограничено, ние имаме право да продължим да обработваме тези данни, с изключение на тяхното съхранение, единствено с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава-членка.

Във всички случаи ние ще ви информираме преди отмяна на ограничаването на обработването.

За да ограничим използването на вашите данни, може да предприеме някои от следните мерки:

 • временно преместване на данните ви в друга система;
 • да направи данните недостъпни за потребителите;
 • временно премахване на вашите данни от уебсайта на САНА България.

Ние ще съхраняваме вашите данни сигурно и няма да ги използваме, освен ако:

 • ни дадете вашето съгласие;
 • данните са необходими при правни искове;
 • данните се използват за защита на правата на друго лице;
 • използваните данни са от съображения от значителен обществен интерес.

Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще отнеме непропорционално голямо количество ресурси спрямо потенциалните рискове или е финансово непосилно за нас.

Ако искате да упражните това ваше право, изпратeте запитване на info@sanabg.com, и ни посочите обработването на кои категории лични данни искате да ограничите, причината, поради която искате да ограничите обработването, както и вашето име и данни за контакт.

Ако молбата ви е оправдана, ще ограничим обработването на вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване до не повече от два месеца – в тези случаи, обаче, ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо да се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО

Имате право да възразите срещу обработката на ваши лични данни, в случаите, когато обработваме вашата информация въз основа на законни интереси.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас на info@sanabg.com, и ни посочете основанието за вашето възражение, вашето име и данни за контакт.

Обърнете внимание, че ние можем да продължим законно да обработваме вашите лични данни въпреки възражението ви, ако докажем, че имаме основателна причина за това, която има преимущество над вашето възражение.

Ако искането ви е оправдано, ще спрем да обработваме вашите данни в едномесечния срок, посочен в член 12, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, първо се свържете с нас, за да можем да проучим въпроса допълнително.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

В някои случаи вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие също така имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.

Вие можете да упражните тези права в случаите, когато обработването се извършва по автоматизиран начин, и на едно от следните основания:

 • Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните) или изрично съгласие (чл. 9, пар. 2, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните), или
 • изпълнение на задължение по сключен между нас договор (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

В случаите, когато това е технически осъществимо, вие можете да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор.

Правото на преносимост не може да бъде упражнено в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Ако искате да упражните това ваше право, изпратeте запитване на info@sanabg.com като уточните вашето искане и посочите вашето име и данни за контакт.

Преди да ви изпратим данните, може да се наложи да потвърдим самоличността ви, за да предотвратим измами или нерегламентиран достъп на трети лица до вашите данни. След това ще я предоставим в необходимия формат.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

IV. Подаване на жалба до компетентния надзорен орган

Във всички случаи и независимо от наличието на други средства за защита на вашите права, ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава принципите и разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните или други приложими нормативни актове, вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни.

Повече информация за Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg

Повече информация за това как може да подадете жалба до Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

Данни за контакт с Комисия по защита на личните данни:

 • Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: +359 (2) 91 53 518
 • Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Въпреки това ви съветваме да се свържете първо с нас по въпросите, които ви безпокоят във връзка с предоставяните от нас услуги.

V. „Бисквитки“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“

„Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който може да се съхранява на вашия компютър (или друго крайно устройство), когато посещавате уеб сайтове. Информацията се запазва в този текстов файл, като например избора на език за уебсайт. Когато посетите уеб сайта отново, тази „бисквитка“ се изпраща до този уебсайт. По този начин уебсайтът разпознава браузъра ви и може например да запази вашия избор на език.

Бисквитките обикновено имат и „краен срок“, в който се съхраняват. Например, някои бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си (т.нар. сесийни „бисквитки“), докато други остават на вашето устройство за по-дълго, понякога до момента, в който ги изтриете ръчно – тях наричаме постоянни „бисквитки“.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ „БИСКВИТКИ“

Като администратори на уебсайта на САНА България, ние използваме два вида „бисквитки“:

 1. „бисквитки“ с цел осигуряване на конкретна функционалност; и
 2. „бисквитки“ за аналитични цели.

Ние използваме платформата WordPress, за да поддържаме съдържанието и услугите, предоставяни чрез нашия уебсайт в актуален вид. Този софтуер използва т.нар. „бисквитки“ с цел осигуряване на конкретна функционалност – това означава, че те са необходими за правилното функциониране на уебсайта и по тази причина не можете да откажете поставянето на тези „бисквитки“ на устройството Ви, ако искате да посетите и ползвате услугите на нашия уебсайт.

Използваме Google Analytics за аналитични цели. Google Analytics ни предоставя определени етикети (библиотеки) на JavaScript, които записват информация за страницата, която сте посетили, навигирайки между уеб страниците, например URL адреса на страницата (за повече информация, посетете Google Analytics Cookie Usage on Websites и/или прочетете политиката за защита на личните данни на Google Analytics за повече подробности относно данните, които Google Analytics събира за потребителите). Този инструмент за анализ инсталира „бисквитките“, които използваме, за да следим броя посещения (трафик) в уебсайта. Това ни позволява да разберем например колко пъти е била посещавана страница. Използваме тази информация единствено за подобряване на съдържанието на нашия уеб сайт или като мотив за стартирането на нова кампания или услуга по определена тема от голям интерес. Потребителските данни са изцяло анонимни.

КАКВИ „БИСКВИТКИ“ ИЗПОЛЗВАМЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

В таблиците по-долу можете да намерите списък с „бисквитките“, които използваме, както и каква функция изпълнява всяка от тях.

Функционални „бисквитки“

Следните „бисквитки“ не могат да бъдат отказани, ако желаете да използвате нашия уеб сайт – те са необходими за правилното му функциониране.

НаименованиеСрок за съхранениеДиректни „бисквитки“ или „бисквитки“ от трета странаЦел
cookie_notice_accepted1 месецДиректни „бисквитки“Тази „бисквитка“ се използва, за да посочи дали потребителят е приел използването на аналитичните „бисквитки“ или не.
pll_language1 годинаДиректни „бисквитки“Тази „бисквитка“ се използва за указване на езиковите предпочитания на потребителя.

Можете да блокирате „бисквитките“, като активирате настройките в браузъра си, които Ви позволяват да откажете всички или някои „бисквитки“. Ако обаче използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително „бисквитките“, засягащи основна функционалност), може да нямате достъп до всички или част от функционалностите, предлагани от уебсайта на САНА България.

Аналитични „бисквитки“

Следните „бисквитки“ могат да бъдат отказани и вие можете да продължите да използвате нашия уебсайт и услугите, предлагани чрез него и без тях.

НаименованиеСрок за съхранениеДиректни „бисквитки“ или „бисквитки“ от трета странаЦел
_ga2 годиниДиректни „бисквитки“Тази „бисквитка” се използва, за да ни помогне да преброим колко души посещават нашия сайт, и ни позволява да проследим дали сте го посещавали преди.
_gid24 часовеДиректни „бисквитки“Тази „бисквитка” се използва за разграничаване на посетителите чрез идентификационни номера, специфични за всеки посетител.
gat_gtag_UA_138682806_110 минутиДиректни „бисквитки“Тази „бисквитка” се използва за управление на честотата, с която се анализират уебстраници.

Тези „бисквитки“ се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Използваме информацията, за да съставим периодични обобщени отчети, които ни помагат да подобряване и развиваме функционалността и достъпността на уебсайта. „Бисквитките“ събират информация в анонимизирана форма, включително броя на посетители на уебсайта, кои чужди уебсайтове и платформи са насочили посетителите нашия уебсайт, кои са посещаваните от посетителите страници и т.н. Повече информация може да намерите в обобщения преглед на политиката за защита на личните данни на Google.

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ „БИСКВИТКИ“ СА ИНСТАЛИРАНИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО И КАК ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ

Ако искате да знаете какви „бисквитки“ са инсталирани на устройството wи или искате да ги изтриете, можете да използвате настройките на браузъра си. Може да попречите на браузъра ви да приема определени „бисквитки“, да наложите изискване за искане за съгласие, преди да бъде поставена нова „бисквитка“, или напълно да блокирате „бисквитките“, чрез подходящи настройки на вашия браузър. За да избегнете инсталирането на „бисквитки“ през браузъра на мобилното ви устройство, е необходимо да се запознаете със съответното ръководство на потребителя.

Повечето браузъри предоставят възможности за потребителски контрол върху настройките за ползване, включително тези, свързани с инсталирането на „бисквитки“. За да научите повече за „бисквитките“ и какви са най-често инсталираните „бисквитки“, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

Електронните препрати по-долу ще ви помогнат да намерите информация за приложимите настройки за най-често използваните от потребителите браузъри:

 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Chrome, Chrome Android и Chrome iOS
 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Safari и Safari iOS
 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Microsoft Edge
 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Mozilla Firefox
 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Microsoft Internet Explorer
 • Управление на настройките на „бисквитките“ в Opera

За да намерите информация, свързана с други браузъри, посетете уебсайта на компанията разработчик на съответния браузър.

За да се откажете от проследяването от Google Analytics за всички уебсайтове, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

VI. Социални медии

Използваме Facebook, за да представяме нашата работа на широк кръг от лица чрез масово използвани съвременни канали за комуникация. На уебсайта на САНА България е поставена електронна препратка към нашия профил във Facebook, но не поставяме техни „бисквитки“ на вашия компютър (или други устройства) при зареждане на страниците през линк от нашия уебсайт.

Всяка социална медия/платформа има своя собствена политика по отношение на начина, по който обработват личните ви данни, когато достъпите до техните уебсайтове. Ако имате някакви опасения или въпроси относно използването на личните ви данни, трябва внимателно да прочетете техните политики за защита на лични данни, преди да ги използвате.


Настоящата Политика е приета с решение на управителя на САНА България на 01.04.2019 г. и предхожда публикуването ѝ на уебсайта на САНА България.

Всички последващи промени в Политиката ще бъдат ефективни от датата, посочена със съответните изменения.

© 2019, САНА България.

Политика за защита на личните данни (.pdf)

Адрес

бул. „България“ 100, 7016 Дружба, Русе

Телефон

За поръчки

Рабтно време

Понеделник-Петък 7:30-17:00

Количка
 • Безплатна доставка за поръчки над 150 лв.
Вписване

Нямате профил?

Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.
Магазин
Любими
0 items Количка
Моят профил